جوامع امروزی به سویی می روند که صاحبان صنایع برای پیروزی در نبردِ بقا چاره ای جز بهره مندی از فناوری های نوین ندارند. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان اعجاز قرن، به مرزهای جغرافیایی بی اعتنایی می کند تا به عنوان ابزاری در خدمت پیشرفت همه جوامع بشری باشد. اما در این میان ، ابزاری چنین سودمند نیز می تواند آسیب هایی را به دنبال داشته باشد که بی شک راهکار مقابله با آن، آموزش دهی و آگاه سازی کاربران نسبت به خطرات پیرامون آنها است. در جهان معاصر یکی از ویژگی های سازمان های پیشرو، دانش محوری است. از همین رو ، مدیران موفق دریافته اند که ارائه آموزش های لازم به کارکنان می تواند در کاهش هزینه ها نقش به سزایی داشته باشد . به زبانی دیگر ، هزینه های ناشی از ناآگاهی کارکنان ، به مراتب بیشتر از هزینه آموزش آنهاست و این موضوع به ویژه در مسائل امنیتی نمود بیشتری دارد . همین آمارها نشان می دهد که لزوماً باید خطرات فضای مجازی را برای کاربران بازگو نموده و آنان را با روشهای مرسوم خرابکاران آشنا نمود .    

برای اینکه از این مهم در امان باشید به رایانه کمک مراجعه کنید.